کفسابی پارکینگ ساختمان

درکفسابی پارکینگ ساختمان با استفاده از دستگاه کفساب یک لایه از روی سنگ برمیداریم .سپس چند بار ساب میزنیم تا سنگ تمیز شود وسپس چند دست ساب دیگر برای براقیت وشفاف کردن سنگ میزنیم.

پارکینگ یک ساختمان نشان دهنده ی شخصیت یک ساکنین ساختمان میباشد به همین دلیل کفسابی پارکینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.